ספר הזהר הקדוש עם פירוש הסולם המבואר - הקדמת הזהר - כרך א


ספר הזהר הקדוש המבואר מהתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א הקדמת ספר הזהר - כרך א עם פירוש הסולם מאת המקובל האלקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג זיע"א מבואר בביאורים הנפלאים של תלמידיו: ברכת שלום - מאת כ"ק אדמו"ר הרב"ש הלוי אשלג זיע"א יד בנימין - מאת רבי בנימין סינקובסקי זצ"ל ועוד נוספו על כל אלו : זהר הרקיע - ביאור עיוני על בסיס כלל כתבי בעל "הסולם" זהר העבודה - ביאור שווה לכל נפש על דרך עבדות ה' מאת רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א


140